Dugnad for menneskerettigheter

Vedtekter:

 1. Navn og vedtekter for foreningen ble  opprettet i samsvar med Menneskerettighetserklæringen og ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10. desember 1948 . Foreningen har sitt hovedsete i Oslo kommune

 1. Formål:
  • Foreningen skal arbeide for bedring av menneskerettigheter i Tyrkia og den nære regionen hovedsakelig ved å publisere informasjon og engasjere seg i samarbeid med norske myndigheter og andre frivillige organisasjoner. Foreningen kan utvide regionen som har fokus på hvis kapasiteten økes og foreningen ser behov for det. 
  • Foreningen skal arbeide for at hver enkelt menneske får muligheten til å leve et verdig liv i Tyrkia og i den nære regionen.
  • Foreningen skal arbeide i samsvar med artikkel 16 i FNs 2030 bærekraftsmål for å gjøre en innsats for å skape et fredelig og inkluderende samfunn i Tyrkia og i den nære regionen.

 1. Juridisk stilling: Foreningen er et selvstendig rettssubjekt. Det forpliktes ved underskrift av styrets  leder eller av 2 styremedlemmer

 1. Medlemskap er åpen for alle personer som identifiserer seg med organisasjonens formål.Innmelding: Den som ønsker å bli tatt opp som medlem, må sende inn skriftlig søknad til styret. Søknaden skal skrives på et eget skjema. Utmelding i foreningen skjer skriftlig. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. Medlemskontingenten fastsettes av styret.

 1. Hovedstyret er årsmøte for foreningen. Årsmøte ledes av styrets fungerende styreleder, eller hvis denne ber seg fritatt for vervet, av en dirigent valgt ved møtets begynnelse. Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og årsregnskap, behandle innkomne forslag, velge foreningens styret. Vedtakene fattes etter flertallsbeslutning. Dette gjelder ikke vedtak om foreningens oppløsning. Styret skal lede foreningen i samsvar med egne retningslinjer som er vedtatt ved årsmøtet.

 1. Foreningens årsmøte er i januar hvert år, første  gang januar 2021. Inkalling til årsmøte skal skje seinest 15.desember året før. Innkallingen  skjer elektronisk, ved e-post, om ikke foreligger merknader av enkelte medlemmer ved behov. Det er opp til medlemmer å sørge for at innmelding av riktig og brukbar elektronisk adresse . Frist for innsendte forslag er 31.desember. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 1. Foreningen ledes av styret, som har den utøvende og forvaltende organ. Styret  kan foreta ansettelser etter behov. Styre foreningen ledes av styreleder. Styret består av minst en styreleder, 2 (to) ordinære styremedlemmer.  Styrets leder og de øvrige styremedlemmer velges for en periode av tre år. De kan gjenvelges. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, men minst fire ganger per år.Styret skal:
  • iverksette årsmøtebestemmelser
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere foreningen utad

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 1. Ekstraordinære årsmøter: Ekstraordinært årsmøte avholdes så ofte styret  ser behov for dette, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer med angivelse av grunn forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 1. Grupper/Avdelinger: Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

 1. Vedteksendring: Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 1. Oppløsning: Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 1. Foreningens språk er norsk og tyrkisk.